Όνομα: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων του Έγκερ
Διεύθυνση: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.

E-mail: egrigorog@gmail.com
Ιστοσελίδα: kalimeraeger.blog.hu